Produktów w koszyku: 0

Szybki kontakt

Masz pytania zadzwoń:

Tel. 94 37 572 95

Lub napisz:

sklep@woodpol.com.pl

Pliki Cookies

Sklep.woodpol.com.pl - Regulamin

Regulamin

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego WoodPol jest sprzedaż detaliczna mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują korzystanie ze Sklepu Internetowego WoodPol dostępnego pod adresem http://www.sklep.woodpol.com.pl.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego WoodPol jest WoodPol sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84, o kapitale zakładowym 50 000 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 267665, posiadająca NIP: 6731833108 oraz REGON: 320288520.

4.Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez                         wiadomości e-mail pod adresem: sklep@woodpol.com.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 94 375 72 95 lub 690-967-918 w dni robocze w godz. 7.00-16.00. Adres do korespondencji: WoodPol sp. z o.o., ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek.

 

§. 2 DEFINICJE

1. Właściciel, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego WoodPol, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy WoodPol dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.woodpol.com.pl.

6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. „Moje Konto” – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego WoodPol w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Moje Konto”. Jednakże zakup gotowych zestawów mebli kuchennych możliwy jest tylko po uprzedniej rejestracji.

4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Moje Konto” podając adres login i hasło.

5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 10 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 25 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Safari 7,
b) Włączoną obsługę Java Script,
c) Aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu WoodPol wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.

3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 


§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.

2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: loginu, imienia i nazwiska, adresu e-mail a także ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

1. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
2. Numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca należy podać:

1.Firmę,
2.Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
4.Numer telefonu.

6. Wypełnienie formularza rejestracji i wysłanie kończy proces rejestracji Klienta i stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do „Mojego Konta” oraz jego usunięciem.

10. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
2.  działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych  danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,
wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.
5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub                      za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje Konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.

13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

14.Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.8 i 10 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Właściciel prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego WoodPol.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego WoodPol są: Sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym „Moje Konto”) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Jednakże zakup gotowych zestawów mebli kuchennych możliwy jest tylko po uprzedniej rejestracji.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16 .00 , w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: sklep@woodpol.com.pl.

7. Zamówienia można składać na stronie internetowej Sklepu. Po wybraniu interesującego produktu należy kliknąć „Dodaj do koszyka", automatycznie zostanie stworzony koszyk Klienta. Po wybraniu wszystkich produktów i przejściu do koszyka system poprowadzi Klienta przez wszystkie kroki składania zamówienia. W celu wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz kliknięcie pola „Kupuję i płacę”.

8. W przypadku zakupu gotowych zestawów mebli kuchennych możliwa jest konfiguracja zamówienia w ramach opcji dostępnych w danym zestawie. W celu złożenia zamówienia konieczne jest skorzystanie z konfiguratora, który umożliwia m.in. dobranie elementów zestawu, ich układ i kolor. Skorzystanie z konfiguratora wymaga pobrania i zainstalowania programu UnityWebPlayer.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu WoodPol podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu. W przypadku zakupu większej ilości przedmiotów łączna cena wraz z kosztami dostawy zostanie podania najpóźniej przed złożeniem zamówienia.

11. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 10 pkt 7.

12. Termin dostarczenia przesyłki na terenie kraju wynosi do 30 Dni roboczych od momentu otrzymania płatności, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku wyboru zapłaty za pobraniem termin dostarczenia przesyłki należy liczyć od dnia złożenia zamówienia.

 


§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłanie dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

1. wiadomością e-mail, na adres  sklep@woodpol.com.pl,
2. w formie pisemnej, na adres ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
3 . kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez                          przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,                 jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż  te,  których            wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do dodatkowych  usług lub rzeczy;
7  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i                  po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy WoodPol oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Moje Konto”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 9. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;b) przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy;
c) przy odbiorze osobistym w siedzibie Właściciela – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru.
d) za pośrednictwem serwisu Dotpay – zapłata powinna nastąpić w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. Dane do przelewu:

WoodPol sp. z o.o., ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek
nr konta: 09 1090 1711 0000 0001 0673 7940

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

 

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego WoodPol, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Właściciel zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klienta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

6. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

8. Wraz z usunięciem „Mojego Konta” Właściciel usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

 

§. 11. REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.

3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

1. Imię i nazwisko,
2. numer zamówienia,
3. opis wad towaru,
4. datę zakupu.

4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

1.Imię i nazwisko,
2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
3.  wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.

5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@woodpol.com.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 0943757295 listownie pod adresem: ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 


§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

„Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.”

2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3.

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.